آزمایشگاه امنیت و رمزنگاری

اعضای آزمایشگاه تحقیقاتی

 

دکتر سید جواد کاظمی‌تبار

سرپرست آزمایشگاه

دکتر مهدی عمادی

عضو هیأت علمی

دکتر مجتبی ولی‌نتاج

عضو هیأت علمی

دکتر علی غلامی رودی

عضو هیأت علمی

مهندس زهرا یزدانیان 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس حسین واحدی 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس همت فیروزمندی 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس فاطمه اسکندری 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس علی رادمهر 

دانشجوی دکتری